Regulació de la utilització del les cigarretes electròniques

Com segurament heu seguit pels mitjans, el Parlament espanyol ha aprovat una certa regulació de la utilització de les cigarretes electròniques, menys ambiciosa del que s’havia reclamat des del Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme i per algunes Comunitats Autònomes.

Aquesta llei “amplia” la instrucció 08/2013, de 30 de desembre, del CatSalut ja vigent que prohibia la seva venda, venda i utilització de cigarretes electròniques en tots els centres sanitaris catalans de la xarxa pública (SISCAT).

Aquesta regulació s’ha fet a través de la Llei 3/2014, aprovada el dijous 27 de març i amb efecte des de dissabte 29 de març, que modifica el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i que modifica al seu temps la Llei de mesures sanitàries sobre el tabaquisme (la famosa Llei 28/2005).

Com a resum:

- consum i venda a menors com qualsevol producte del tabac (prohibit en <16 anys)

- la utilització de les cigarretes electròniques es restringeix en els següents espais:

a) els centres i dependències de les administracions públiques i entitats de dret públic.

b) els centres, serveis i establiments sanitaris, així com en els espais a l'aire lliure o coberts, compresos als seus recintes.

c) en els centres docents i formatius, excepte en els espais a l'aire lliure dels centres universitaris i dels exclusivament dedicats a la formació d’adults, sempre que no siguin accessos immediats als edificis i voreres circumdants.

d) en els mitjans de transport públic urbà i interurbà, mitjans de ferroviari, i marítim, així com en aeronaus de companyies espanyoles o vols compartits amb companyies estrangeres.

e) en els recintes dels parcs infantils i àrees o zones de joc per a la infància, entenent per tals els espais a l'aire lliure acotats que continguin equipament o condicionament destinats específicament per al joc i esplai de menors.

... i com veieu, queden com a excepció els bars, restaurants i hostaleria en general, on es podran fer servir aquests aparells, sempre i quan el propietari no faci una norma pròpia i ho prohibeixi.

- finalment, caldrà senyalitzar amb cartells la prohibició.

Disposeu del BOE en el següent enllaç (veure la modificació aprovada a la disposició addicional 12a de la Llei 3/2014: http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-A-2014-3329.pdf

 

Veure totes les notícies