Qüestionari Self-audit

Rebrà un mail amb els resultats del Selfaudit en aquesta adreça

Estàndard 1: Política de gestió i compromís

1.1 La política del centre sanitari especifica clarament el compromís envers l'aplicació de tots els Estàndards de la ENSH-Global.
1.2.1 El centre sanitari prohibeix l'acceptació de patrocini i finançament de la indústria tabaquera.
1.2.2 El centre sanitari prohibeix la venda de productes del tabac i de cigarretes electròniques o altres dispositius.
1.3.1 Un directiu és responsable de la implementació de la política.
1.3.2 La responsabilitat en la implementació de la política recau en tots els nivells i per a tots els seus aspectes.
1.4.1 Els documents per la contractació dels empleats sol·liciten el seu compromís envers la política sense tabac del centre sanitari.
1.4.2 Els contractes de serveis i externalitzacions requereixen el compromís dels empleats de les empreses subcontractades amb la política sense tabac del centre sanitari.
1.5.1 L'estratègia i el pla d'acció del centre sanitari sense fum són desenvolupats i gestionats per un equip d'implementació.
1.5.2 L'estratègia i el pla d'acció es revisen anualment tenint en compte els resultats del self-audit, del seguiment i de l’avaluació.
1.6 S'assignen els recursos financers i humans d'acord amb l’estratègia i el pla d'acció.

Estàndard 2: Comunicació

2.1 S’informa a tot el personal, tant propi com subcontractats, sobre la política sense tabac del centre sanitari i dels serveis per deixar de fumar.
2.2 S’informa a tots els usuaris sobre la política sense tabac del centre sanitari i dels serveis per deixar de fumar.
2.3 S’informa a nivell comunitari, incloent grups específics, sobre la política sense tabac del centre sanitari i dels serveis per deixar de fumar.

Estàndard 3: Formació

3.1 Tot el personal, incloent els directius, participen en l’elaboració dels informes i les normes sobre la política sense tabac del centre.
3.2 Tot el personal rep formació de com informar als fumadors i usuaris de cigarretes electròniques sobre la política sense tabac i dels serveis per deixar de fumar del centre sanitari.
3.3 Tot el personal clínic rep formació sobre intervenció breu per motivar els fumadors i usuaris de cigarretes electròniques a deixar el seu consum.
3.4 Tot el personal clínic clau rep formació sobre tècniques motivacionals per deixar de fumar, segons les millors pràctiques basades en l’evidència científica.

Estàndard 4: Identificació, diagnòstic i suport per deixar de fumar

4.1 Tots els fumadors i usuaris de cigarretes electròniques s’identifiquen sistemàticament i es diagnostica i registra el seu grau de dependència/addicció.
4.2 S’identifiquen i registren tots els usuaris exposats al fum ambiental del tabac o a l’aerosol de la cigarreta electrònica.
4.3 La informació sobre el risc del consum de tabac (incloent cigarretes electròniques) i sobre els mètodes per deixar de fumar és a l’abast dels fumadors i dels professionals.
4.4.1 Tots els fumadors i usuaris de cigarretes electròniques reben consell breu segons les millors pràctiques amb evidència científica.
4.4.2 Es registren totes les intervencions per motivar els fumadors i usuaris de cigarretes electròniques a deixar el seu consum.
4.5 Tots els fumadors i usuaris de cigarretes electròniques i aquelles persones exposades al fum ambiental del tabac o a l’aerosol tenen les seves necessitats identificades i registrades en el pla terapèutic.
4.6 Tots els fumadors i usuaris de cigarretes electròniques tenen accés al servei per deixar de fumar que proporciona tractament d’acord a les millors pràctiques basades en l’evidència científica.
4.7 El servei per deixar de fumar aborda les necessitats dels diferents grups d’usuaris fent ús de guies específiques de tractament o protocols d’acord a les millors pràctiques basades en l’evidència científica.
4.8 Es disposa de suport farmacològic per als fumadors d’acord a les millors pràctiques basades en l’evidència científica.
4.9 El servei per deixar de fumar disposa d’un procediment per realitzar el seguiment als usuaris d’aquest servei d’acord a les millors pràctiques basades en l’evidència científica.

Estàndard 5: Ambient lliure de tabac

5.1 La totalitat dels edificis dins del centre sanitari són completament lliures de tabac i cigarretes electròniques.
5.2 El recinte i sistemes de transport del centre sanitari són completament lliures de tabac i cigarretes electròniques.
5.3 La senyalètica indica els productes prohibits i els límits del campus sense tabac en tots els edificis i en tot el seu recinte.
5.4 Enlloc del centre sanitari es ven, distribueix o anuncia tabac o cigarretes electròniques.
5.5 Existeix un procediment per registrar i prevenir l’exposició al fum ambiental del tabac i a l’aerosol de les cigarretes electròniques.
5.6 Totes les circumstàncies excepcionals es gestionen mitjançant un procediment que té en compte la desnormalització del consum de tabac.
5.7 Existeix un procediment en vigor que permet registrar tots els incidents i gestionar tots els incompliments.

Estàndard 6: Lloc de treball saludable

6.1 El centre sanitari té un ampli programa de promoció de la salut laboral.
6.2 Les polítiques del centre sanitari descriuen els rols proactius i exemplars del personal en la implementació i el suport a la política sense tabac al lloc de treball.
6.3 Existeix un procediment en vigor que permet identificar i motivar els fumadors i usuaris de cigarretes electròniques a deixar el seu consum.
6.4 El personal té accés al servei per deixar de fumar.
6.5 L’incompliment per part del personal s’aborda mitjançant procediments disciplinaris interns.

Estàndard 7: Compromís amb la comunitat

7.1.1 El centre sanitari treballa amb els representants de la comunitat i altres organitzacions per promoure i contribuir a activitats sense tabac a nivell nacional i internacional.
7.2.1 El centre sanitari treballa amb els representants de la comunitat per motivar i ajudar a fumadors i usuaris de cigarretes electròniques a deixar el seu consum.
7.2.2 El centre sanitari treballa amb els representants de la comunitat per fer front a les necessitats de col·lectius específics (dones, joves, immigrants, desfavorits i altres grups culturals).
7.3 El centre sanitari comparteix les millors pràctiques en el desenvolupament i l’aplicació de les polítiques sense tabac.

Estàndard 8: Seguiment i avaluació

8.1.1 Existeix un procés intern per revisar l’aplicació dels estàndards com a mínim un cop l’any.
8.1.2 El procés de revisió inclou l’opinió dels usuaris del servei i del personal del centre.
8.1.3 El centre sanitari participa en activitats d’avaluació externes.
8.2.1 Existeixen sistemes de registre de dades, incloent el self-audit, per fer el seguiment de l’aplicació de les polítiques sense tabac.
8.2.2 Les dades recollides s’utilitzen per millorar l’aplicació de la política i el pla d’acció anual.

Les dades registrades són tractades d’acord amb la llei espanyola 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Aquesta informació no es vendrà ni serà transferida a tercers o utilitzada amb motius comercials.

Contacte: sensefum@iconcologia.net